8-Amino-9-benzoyl-5-oxa-7-thia-cyclohepta[a]naphthalen-6-one

8-Amino-9-benzoyl-5-oxa-7-thia-cyclohepta[a]naphthalen-6-one