6-Methoxy-4-methyl-8-nitro-5-[2-phenylethoxy]quinoline

6-Methoxy-4-methyl-8-nitro-5-[2-phenylethoxy]quinoline