2-Pyrazoline, 5-hydroxy-3-methyl-5-phenyl-1-(3,4-dimethylphenoxyacetyl)-

2-Pyrazoline, 5-hydroxy-3-methyl-5-phenyl-1-(3,4-dimethylphenoxyacetyl)-