2-(4-chloro-3-nitrophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(4-chloro-3-nitrophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole