3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-4-nitroisoxazole

3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-4-nitroisoxazole