Bis(trifluoromethyl)phosphino-dimethylarsine

Bis(trifluoromethyl)phosphino-dimethylarsine