1-Benzoyl-2-t-butyl-5-ethyl-5-isopropyl-3-methyl-imidazolidin-4-one

1-Benzoyl-2-t-butyl-5-ethyl-5-isopropyl-3-methyl-imidazolidin-4-one