2,4,10-Triphenyl-8-(1-phenylethyl)-1-thia-2,3,6,8-tetraza-spiro[4.5]deca-3,6,9-trien

2,4,10-Triphenyl-8-(1-phenylethyl)-1-thia-2,3,6,8-tetraza-spiro[4.5]deca-3,6,9-trien