5-Allyl-1-benzoyl-2-t-butyl-3-methyl-5-vinyl-imidazolidin-4-one

5-Allyl-1-benzoyl-2-t-butyl-3-methyl-5-vinyl-imidazolidin-4-one