Isoxazole, 3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-

Isoxazole, 3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-