1,2-Dibenzoyl-3-methyldiaziridine

1,2-Dibenzoyl-3-methyldiaziridine