1-Benzoyl-2-phenyl-3-pyrrolidinone

1-Benzoyl-2-phenyl-3-pyrrolidinone