N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)benzamide

N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)benzamide