N-[3-(hydrazinylcarbonyl)-4,5-dimethylthiophen-2-yl]benzamide

N-[3-(hydrazinylcarbonyl)-4,5-dimethylthiophen-2-yl]benzamide