1-Benzoyl-2-t-butyl-5-ethyl-3-methyl-5-vinyl-imidazolidin-4-one

1-Benzoyl-2-t-butyl-5-ethyl-3-methyl-5-vinyl-imidazolidin-4-one