2-(4-Methyl-benzylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine

2-(4-Methyl-benzylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine