1-Benzoyl-2-t-butyl-5-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolidin-4-one

1-Benzoyl-2-t-butyl-5-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolidin-4-one