1-Benzoyl-2-t-butyl-5-methoxymethyl-3-methyl-imidazolidin-4-one

1-Benzoyl-2-t-butyl-5-methoxymethyl-3-methyl-imidazolidin-4-one