1-Benzoyl-2,4-diphenyl-3-hydroxy-pyridazino(3,2-a)isoquinoline

1-Benzoyl-2,4-diphenyl-3-hydroxy-pyridazino(3,2-a)isoquinoline