(2-Butynyl)oxytriphenylmethane

(2-Butynyl)oxytriphenylmethane