1,3,2-Oxazaphosphorinane-2-thione, 3-(1-phenylethyl)-2-phenylthio-

1,3,2-Oxazaphosphorinane-2-thione, 3-(1-phenylethyl)-2-phenylthio-