Methyl 2-[benzoyl(1-naphthyl)amino]benzoate

Methyl 2-[benzoyl(1-naphthyl)amino]benzoate