Benzoyl-dl-methionylglycine

Benzoyl-dl-methionylglycine