Methyl 1-[benzoyl(1-naphthyl)amino]-2-naphthoate

Methyl 1-[benzoyl(1-naphthyl)amino]-2-naphthoate