1-Benzoyl-2-t-butyl-3-methyl-5-vinylimidazolidin-4-one

1-Benzoyl-2-t-butyl-3-methyl-5-vinylimidazolidin-4-one