1-Benzoyl-3,3,4-trimethyl-4-phenylazetidin-2-one

1-Benzoyl-3,3,4-trimethyl-4-phenylazetidin-2-one