1-Benzoyl-2-(4-chlorobenzoyl)-3-phenyl-cyclopropane

1-Benzoyl-2-(4-chlorobenzoyl)-3-phenyl-cyclopropane