4-Benzoyl-5-methyl-2-pentyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one

4-Benzoyl-5-methyl-2-pentyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one