2-(5-Methyl-2-nitrocyclohex-2-enyl)-1-phenyl-ethanone

2-(5-Methyl-2-nitrocyclohex-2-enyl)-1-phenyl-ethanone