3-Isopropyl-6a,10b-dimethyl-8-(2-oxo-2-phenyl-ethyl)-dodecahydro-benzo[f]chromen-7-one

3-Isopropyl-6a,10b-dimethyl-8-(2-oxo-2-phenyl-ethyl)-dodecahydro-benzo[f]chromen-7-one