Semibullvalene, dibenzomonobenzoyl-

Semibullvalene, dibenzomonobenzoyl-