4-Imidazolidinone,1-benzoyl-2-(1,1-dimethylethyl)-3-methyl-, (2R)-

4-Imidazolidinone,1-benzoyl-2-(1,1-dimethylethyl)-3-methyl-, (2R)-