1,2-Dibenzoyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridazine

1,2-Dibenzoyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridazine