2,2'-Dimethyl-N-phenyldibenzylamine

2,2'-Dimethyl-N-phenyldibenzylamine