Methanone, phenyl(2,4,5-triphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-

Methanone, phenyl(2,4,5-triphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-