2,4-Oxazolidinedione, 3-methyl-5-phenyl-

2,4-Oxazolidinedione, 3-methyl-5-phenyl-