6-Methyl-1-phenyl-1,3,5-heptanetrione

6-Methyl-1-phenyl-1,3,5-heptanetrione