4-Ethyl-4,5-dihydro-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazin-6-one

4-Ethyl-4,5-dihydro-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazin-6-one