1-(4-Methylbenzyl)-1H-pyrazol-3-amine

1-(4-Methylbenzyl)-1H-pyrazol-3-amine