2-Methyl-2-(1-phenylethylamino)-3-phenylthiopropan-1-ol

2-Methyl-2-(1-phenylethylamino)-3-phenylthiopropan-1-ol