1-phenylnonane-1,4-dione

1-phenylnonane-1,4-dione