1-Benzoyl-3-methyl-6-phenyl-1,3-diazacyclohexane

1-Benzoyl-3-methyl-6-phenyl-1,3-diazacyclohexane