2-Pyrazoline, 1-benzoyl-3-ethyl-5-hydroxy-5-(3-pyridinyl)-

2-Pyrazoline, 1-benzoyl-3-ethyl-5-hydroxy-5-(3-pyridinyl)-