N-Methyl-5-phenyloxazol-2-amine

N-Methyl-5-phenyloxazol-2-amine