4-Hydroxy-4-methyl-1-phenyl-1-pentanone

4-Hydroxy-4-methyl-1-phenyl-1-pentanone