N-{2-chloro-4-[(diphenylacetyl)amino]-5-methoxyphenyl}benzamide

N-{2-chloro-4-[(diphenylacetyl)amino]-5-methoxyphenyl}benzamide