2,2,4-Trimethyl-3-phenyl-5-hexen-3-ol

2,2,4-Trimethyl-3-phenyl-5-hexen-3-ol