3,3-Dimethyl-1-(1-phenylethyl)diaziridine

3,3-Dimethyl-1-(1-phenylethyl)diaziridine