3,5-Dimethyl-2-benzoylimino-1,3-thiazolidine

3,5-Dimethyl-2-benzoylimino-1,3-thiazolidine