2-(2-methoxyphenyl)-3-methylbutan-2-ol

2-(2-methoxyphenyl)-3-methylbutan-2-ol